Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kranjska Gora

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva